Notícies

Publicació de l’estudi “Quantificació de les jubilacions futures a la indústria” | Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelonès Nord

31/12/2017

Publicació de l’estudi “Quantificació de les jubilacions futures a la indústria”

Ha estat publicat l’estudi "Quantificació de les jubilacions futures a la indústria: detall per subsector i per ocupació", elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona.


A Catalunya, s’estima que al voltant de 75.000 ocupats a la indústria tenen 55 anys o més el 2016, per tant, accediran a la jubilació els propers anys. D’aquests, a l’entorn de 28.000 es jubilaran en els propers cinc anys (actualment tenen 60 anys o més) i la resta una mica més endavant.

Dels ocupats potencialment jubilables a Catalunya, el 71% estan ubicats a la demarcació de Barcelona (53.069 ocupats de 55 anys o més). A nivell comarcal, el Barcelonès concentra el 18.012 d’aquestes jubilacions potencials futures (el 24% de tota Catalunya i el 34% de la demarcació de Barcelona).

Els subsectors industrials a Catalunya amb una major taxa d’envelliment (percentatge d’ocupats amb 55 anys o més) són el de fabricació de mobles (el 24% tenen 55 anys o més) i el de fabricació de productes metàl·lics (23%). A la demarcació de Barcelona la branca més envellida és la de confecció de peces de vestir (21%); mentre que a la comarca del Barcelonès les branques amb més ocupats de 55 anys o més, són: la indústria de la fusta i suro (25%), la fabricació d’altre material de transport (22%), la confecció de peces de vestir (21%) i la fabricació de mobles (21%). En el conjunt de la indústria, la taxa d’envelliment a la comarca del Barcelonès és del 16%, superior tant a la de la província com a la del conjunt de Catalunya (14% en ambdós casos).

D’altra banda, les quatre ocupacions amb un nombre absolut més alt de jubilacions futures a la indústria catalana són:

1) els operadors d’instal·lacions i maquinàries fixes
2) els tècnics de les ciències i enginyeries
3) els soldadors,planxistes, muntadors d’estructures metàl·liques
4) els mecànics de precisió en metalls, ceramistes, vidriers, artesans i treballadors d’arts gràfiques.